Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Inleiding
Route443 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van personen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen die van onze diensten gebruik maken en ons in dat kader gegevens over hun werknemers of zakelijke relaties verstrekken. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.
In dit Privacy Statement gelden de volgende definities:

"Route443" (en "wij", "ons" of "onze") verwijst naar Route443 BV gevestigd in Maastricht voor zover wij: (1) een contracterende partij zijn voor het aanbieden of ontvangen van diensten, (2) een vacature hebben geplaatst waarvoor u solliciteert, of (3) met wie u een rol of relatie heeft.

Wet-en regelgeving
Toepasselijke wet- en regelgeving: alle internationale, Europeesrechtelijke, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving, verordeningen, verdragen, besluiten, statuten, vonnissen, gerechtelijke bevelen, gedragscodes, richtsnoeren of welk ander vereiste van enige relevante overheidsinstelling of toezichthouder, voor zover geldend en toepasselijk in Nederland.

Begrippen
Begrippen in dit Privacy Statement (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”) hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de Toepasselijke wet- en regelgeving.  Daarnaast hebben de bovenstaande woorden de betekenis zoals beschreven in dit Privacy Statement. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op Route443 websites:

https://www.route443.eu

Dit Privacy Statement is dan ook alleen van toepassing op de door Route443 beheerde websites en is niet van toepassing op andere websites die mogelijk aan deze route443.eu-websites zijn gekoppeld. We raden u aan de privacy statements van elk van deze andere websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreft alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Wanneer "u" of "uw" in deze verklaring wordt gebruikt, bedoelen we het relevante individu dat het onderwerp is van de persoonsgegevens. Route443 verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De wijze van verzameling van de persoonsgegevens, de rechtsgrond van verwerking, het gebruik, de openbaarmaking en bewaartermijnen kunnen per verwerking verschillen. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, tenzij wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is ons beleid om transparant te zijn over waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over onze specifieke verwerkingsactiviteiten, neem dan contact met ons op.